ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ

5000+
Προγράμματα
ΕΣΠΑ

ΕΔΩ

150+
Διακρατικά
Προγραμματα

ΕΔΩ

30+
Χρόνια
Εμπειρίας

ΕΔΩ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας- βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων. Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών. Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων που απαιτούνται για νέες επενδύσεις.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΕΘΝΙΚΑ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σύνταξη μελετών για επιχειρησιακά προγράμματα ΚΠΣ / ΕΣΠΑ. Σύνταξη μελετών για περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΚΠΣ / ΕΣΠΑ. Σύνταξη μελετών για κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαγνωστική επιχειρήσεων. Στρατηγικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός επιχειρήσεων και οργανισμών. Συμβουλευτική υποστήριξη Επιχειρήσεων & Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ & Β΄ βαθμού. χεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης σε οργανισμούς δημόσιου χαρακτήρα.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για επιχειρήσεις τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 (ISO 9001 + HACCP). Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα EMAS ή ISO 14001. Σχεδιασμός συστημάτων Υγιεινής & Ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18001. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή και διαχείρισης αγροτικού περιβάλλοντος κατά τα πρότυπα AGRO 2-1 και AGRO 2-2 και πιστοποίησης προϊόντων κατά το πρότυπο EUREPGAP.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ

Έρευνες αγοράς, σχέδια marketing. Διοργάνωση εκδηλώσεων & και συμμετοχή επιχειρήσεων σε εκθέσεις. Εξειδικευμένες μελέτες. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων πληροφορικής με εξειδίκευση στον χώρο του internet. Κατασκευή και φιλοξενία εταιρικών ιστοσελίδων.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σύνταξη και Υποβολή Προτάσεων καθώς και Υλοποίηση Διακρατικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
ΣΗΜΕΡΑ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση