ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων"

Στο πλαίσιο της δράσης θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν:

  • ·        Καινοτομία,
  • ·        Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα,
  • ·         Πειραματική ανάπτυξη,

και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τον κλάδο Χημικών – Πολυμερών Υλικών, της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

      20 - Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων,

      22 - Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες,

      ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και ενώσεις/συμπράξεις αυτών, και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000 €).

 

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το τέταρτο ψηφίο.