ΠΑΡΑΤΑΣΗ πρόγραμματος 'Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων'

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Σκοπός του προγράμματος είναι  η ενίσχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης, με στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 

·            Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Από 10 Μαρτίου 2011 – 24 Μαίου 2011

·            Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Σε 18 μήνες από την έγκριση της πρότασης και την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης με δυνατότητα 6μηνης παράτασης

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

·            Προϋπολογισμοί έργων: Από 30.000€ μέχρι 250.000€

·            Ποσοστό επιχορήγησης:

-      Ανεξαρτήτως μεγέθους της (μικρομεσαίας) επιχείρησης, και για μεμονωμένα επιχειρηματικά σχέδια της περίπτωσης (Α) ανωτέρω:45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την επικράτεια.

-      Για την περίπτωση των συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης (C) ανωτέρω:  40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις και, 50% του προϋπολογισμού για όλη την επικράτεια για τις ΜΜΕ.

-      Για επιχειρηματικά σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και (D) ανωτέρω: 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την επικράτεια.

·            Ελάχιστη ίδια συμμετοχή: 25%

·            Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου από τις νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας ή διετίας ή κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης (2008, 2009 και 2010).

 

 

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

 

Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που θα έχουν γίνει μετά την υποβολή της αίτησης:

·            Μηχανολογικός Εξοπλισμός (μέχρι 50% του προϋπολογισμού)

·            Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (μέχρι 40% του προϋπολογισμού)

·            Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας (μέχρι 80% του προϋπολογισμού)  

·            Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους (μέχρι 50% του προϋπολογισμού)

·            Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (40% και μέχρι του ποσού των 50.000,00€)

·            Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (μέχρι 50% του προϋπολογισμού)

·            Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων για την ενίσχυση της προβολής και προώθησης και του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων (μέχρι 10% του προϋπολογισμού)

 

 

 

 

14.2.11

 

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το κίτρινο είναι το ίδιο χρώμα με το μαύρο.(true/false)