Αναμένεται η προκήρυξη της 3ης Πρόσκλησης του Μετρου 123Α του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα διέπει το Μέτρο 123Α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" του ΠΑΑ 2007-2013. Στο επόμενο διάστημα θα εκδοθεί η 3η πρόσκληση του Μέτρου 123Α, ο προϋπολογισμός της οποίας θα ανέρχεται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ και δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος είναι η ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς που αφορούν το κρέας, το γάλα, τα αβγά και πουλερικά, το μέλι, το κρασί, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόρους και πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να ανταποκριθεί στο εντυπωσιακά αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον απλοποίησε την νέα ΚΥΑ σε πολλά σημεία όπως

 • για την ίδια συμμετοχή αρκεί αναφορά, χωρίς τεκμηρίωση, με αντιστοιχη προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων
 • η ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΤΕΑΝ - ΤΑΕ
 • η δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσεις και οι φορείς που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο
 • η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε περισσότερους του ενός τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή στο πλαίσιο ενιαίας μελέτης
 • η δυνατότητα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων από χώρες εκτός Ε.Ε., στις περιπτώσεις που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών
 • η διάθεση του 20% των πόρων του προγράμματος για επενδύσεις από 5.000.000-10.000.000 € να πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και σε αντίθετη περίπτωση να διατεθούν στις υπόλοιπες κατηγορίες
 • εξαιρέθηκε η υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη μορφή στις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και των Περιφερειών της Χώρας
 • προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και η διαδικασία θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση
 • στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμβολαιιογραφικής πράξης και πιστοποιητικό μεταγραφής με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης
 • στα δικαιολογητικά έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση οι υπεύθυνες δηλώσεις θα περιοριστούν σε μία
 • δυνατότητα ελέγχου πληρότητας με προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των τυχών ελλειπόντων δικαιολογητικών
 • περιορισμό του χρονικού διαστήματος υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής από τους 12 στους 8 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης, τόσο της πρώτης αίτησης πληρωμής όσο και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης
 • δυνατότητα χρήσης εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών για την επιτάχυνση της απορρόφησης κοινοτικών πόρων
 • δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής της δημόσιας δαπάνης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό