Έργα και Πελάτες

Το πελατολόγιο της Οργανοτεχνικής περιλαμβάνει ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου χαρακτήρα. Λόγω της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών και της ανταγωνιστικότητάς της, η Οργανοτεχνική έχει να παρουσιάσει ένα σημαντικό και συνεχώς διευρυμένο πελατολόγιο.

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται ενδεικτικοί (και σε καμία περίπτωση πλήρεις) κατάλογοι πελατών που προέρχονται είτε από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα: