Ευρωπαϊκά

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης"

Το Πρόγραμμα προήλθε από τη διάσπαση του προγράμματος CADSES σε δύο διαφορετικές ζώνες, βόρεια και νότια και οι επιλέξιμες περιοχές του προέρχονται από 8 κράτη-μέλη και 8 κράτη-μη μέλη

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας προήλθε από τη συγχώνευση των Προγραμμάτων INTERREG ARCHIMED και MEDOCC και η επιλέξιμη περιοχή του περιλαμβάνει 11 χώρες.

Το πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας "Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου" περιλαμβάνει περιοχές από όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα

Το πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας "Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου" περιλαμβάνει περιοχές από όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Μαύρη Θάλασσα 2007-2013

Το Πρόγραμμα "Μαύρη Θάλασσα 2007-2013" είναι πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που περιλαμβάνει 10 χώρες για ορισμένες από τις οποίες περιλαμβάνεται το σύνολο του εθνικού εδάφους τους, ενώ για χώρες κοντά στη λεκάνη απορροής κάποιες περιφέρειες.