Οργανωτική Δομή

Η οργανωτική δομή της εταιρίας απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα: