Οι Άνθρωποι

Από την ίδρυση της έως σήμερα, η Οργανοτεχνική έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού για την εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεών της. 

Θεωρώντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί στοιχείο καταλυτικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός οργανισμού, η Οργανοτεχνική επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και την διεύρυνση του γνωστικού πεδίου των στελεχών της, έχοντας την πεποίθηση ότι κατ΄αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.

Το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας υποδηλώνεται από το γεγονός ότι το 100% των εργαζομένων της είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ το 50% έχουν στην κατοχή τους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.